PRACOVNÝ CYKLUS NOVINKA medzi našimi psychodiagnostickými metódami. Zistiť viac.

Obchodníci

Dotazníky a testy

Multifaktorový osobnostný profil

Ponúka komplexný pohľad na hlavné rysy osobnosti. Prostredníctvom 32 dimenzií prehľadne ukazuje, ako človek pristupuje k druhým ľuďom, rieši problémy, ako sa rozhoduje a čo od neho môžete čakať v práci. Okrem osobnostného profilu ponúka aj odporúčania na ďalší rozvoj.

Kariérový kompas

Dotazník mapuje hlavných motivátorov človeka a tiež hovorí, s ktorými pracovnými rolami najviac ladí jeho motivácia.

Pracovný štýl_ikona

Pracovný štýl 

Detailne mapuje pracovný štýl človeka – či je pre neho typická rýchlosť alebo, naopak, starostlivosť, improvizácia alebo disciplinovanosť, či potrebuje voľnosť alebo istotu pravidiel a ďalšie dôležité informácie o tom, čo od neho môžete v práci čakať. Okrem prehľadného výstupu získate aj cenné rozvojové odporúčania.

Dotazník zvládania záťaže – stresu

Mapuje typické reakcie na stres a ich užitočnosť pre vyriešenie situácie alebo pre duševnú pohodu človeka. Dotazník tiež ponúka veľa odporúčaní na posilnenie schopnosti zvládať stres.

Culture Fit

Mapuje vnútorné hodnoty a preferencie človeka vo vzťahu k firemnej kultúre či typu práce. Môže slúžiť aj ako ukazovateľ toho, nakoľko človek zapadne do danej firmy.

Dotazník komunikačního stylu – asertivity (WORK) – ikona

Dotazník komunikačného štýlu – asertivity (WORK)

Dotazník meria celkovú mieru asertivity aj jej štyri základné zložky, teda schopnosť presadiť sa, stáť si za svojím, pracovať so spätnou väzbou a nadväzovať a rozvíjať vzťahy s druhými. Dotazník na rozdiel od verzie LIFE pracuje so situáciami v kontexte pracovného života, a je teda primárne určený pre pracovné poradenstvo alebo výberové konania.

Test Emočnej inteligencie

Kombinuje testovú a dotazníkovú časť, vďaka čomu podrobne mapuje celé spektrum emočnej inteligencie a čiastkových zručností kľúčových pre mnoho profesií. Ponúka tiež užitočné odporúčania.

Došli ste až sem? Tak už máte len 2 možnosti: VYSKÚŠAŤ KONTAKTOVAŤ NÁS

© 2023 All rights reserved. TCC online s.r.o.