PRACOVNÝ CYKLUS NOVINKA medzi našimi psychodiagnostickými metódami. Zistiť viac.

Špecialisti

Dotazníky a testy

Multifaktorový osobnostný profil

Ponúka komplexný pohľad na hlavné rysy osobnosti. Prostredníctvom 32 dimenzií prehľadne ukazuje, ako človek pristupuje k druhým ľuďom, rieši problémy, ako sa rozhoduje a čo od neho môžete čakať v práci. Okrem osobnostného profilu ponúka aj odporúčania na ďalší rozvoj.

Kariérový kompas

Dotazník mapuje hlavných motivátorov človeka a tiež hovorí, s ktorými pracovnými rolami najviac ladí jeho motivácia.

Pracovný štýl_ikona

Pracovný štýl 

Detailne mapuje pracovný štýl človeka – či je pre neho typická rýchlosť alebo, naopak, starostlivosť, improvizácia alebo disciplinovanosť, či potrebuje voľnosť alebo istotu pravidiel a ďalšie dôležité informácie o tom, čo od neho môžete v práci čakať. Okrem prehľadného výstupu získate aj cenné rozvojové odporúčania.

Dotazník zvládania záťaže – stresu

Mapuje typické reakcie na stres a ich užitočnosť pre vyriešenie situácie alebo pre duševnú pohodu človeka. Dotazník tiež ponúka veľa odporúčaní na posilnenie schopnosti zvládať stres.

Tímové roly

Dotazník mapuje, ktoré z 10 typických rolí v tíme človek aktuálne zastáva, aké sú ich prínosy aj riziká. Vďaka prepojeniu na Multifaktorový osobnostný profil navyše ukazuje, pre ktoré roly má človek najväčšie predpoklady a môže v nich teda excelovať.

Culture Fit

Mapuje vnútorné hodnoty a preferencie človeka vo vzťahu k firemnej kultúre či typu práce. Môže slúžiť aj ako ukazovateľ toho, nakoľko človek zapadne do danej firmy.

Test pozornosti – ikona

Test pozornosti

Meria schopnosť koncentrácie najmä v situácii opakujúcich sa činností náročných na presnosť a pozornosť, ktoré vyžadujú mnoho jednoduchých, ale správnych rozhodnutí.

Press test

Meria myšlienkovú kapacitu a tzv. kognitívnu odolnosť, teda schopnosť robiť pohotové a správne rozhodnutia navzdory časovému tlaku a množstvu nesúrodých podnetov.

Numerický test

Spadá do kategórie tzv. inteligenčných testov a mapuje predovšetkým numerické schopnosti, teda schopnosť chápať čísla a vzťahy medzi nimi. Má dve časti, jednu mapujúcu všeobecnú schopnosť a druhú zameranú na aplikovanú prácu s číslami a praktické počtové operácie.

Došli ste až sem? Tak už máte len 2 možnosti: VYSKÚŠAŤ KONTAKTOVAŤ NÁS

© 2023 All rights reserved. TCC online s.r.o.