Psychodiagnostika

Spoznajte ľudí lepšie, odhaľte ich potenciál

  • Skvalitníte nábor aj adaptáciu
  • Identifikujete rozvojové potreby
  • Odhalíte silné stránky a potenciálne riziká zamestnancov aj tímov

Psychodiagnostika poskytuje informácie o osobnosti ľudí, ich pracovnej motivácii, schopnosti zvládať záťaž, manažérskom štýle alebo napr. o preferovanej firemnej kultúre. V podobe psychologických dotazníkov a testov (resp. psychotestov) získavate moderný nástroj pre HR užitočný nielen na prijímanie zamestnancov, ale aj na identifikáciu rozvojového potenciálu ľudí aj tímov.

Unikátne metódy

Unikátne vyvíjané metódy pre reálne potreby pracovného trhu, s reálnymi merateľnými výsledkami

Jasné výstupy

Jasné, úderné a súčasne precízne výstupy ihneď, vždy vrátane rozvojových odporúčaní

Pre všetkých

Riešenie vhodné pre top manažment aj výkonné pozície – metódy kombinujete podľa pozície a situácie

Tímové výstupy

Tímové výstupy na zmapovanie potenciálu a rizík tímov aj celých organizácií

Prepojenie metód

Vzájomne prepojené metódy pre hlbší náhľad „predpoklady vs. realita“

Job Matching

Funkcia Job Matching a ďalšie analýzy pre dátovo podložené rozhodovanie o výbere či kariérnych cestách

Balíčky

Odporúčané a overené kombinácie dotazníkov a testov pre konkrétne pozície a situácie. Navyše môžete ZADARMO využiť knižnicu expertne zostavených Job Matchingových profilov. S Job Matchingom ihneď viete, nakoľko daný človek profilovo sedí s očakávaním danej pozície.

Manažéri

Obchodníci

Špecialisti

Talenty

Manažéri

Stredný a vyšší manažér

Balíček je určený manažérom, ktorí vedú iných manažérov a ktorých úlohou je ovplyvňovať stratégiu firmy a zaistiť jej naplňovanie.

Balíček sa okrem osobnostných predpokladov, ako je schopnosť autonómneho rozhodovania, priebojnosť či schopnosť nadhľadu, sústredí aj na pracovný štýl, schopnosť čeliť vysokým nárokom a nepodliehať stresu. Vďaka balíčku zmapujete aj manažérsky štýl a môžete ľahko identifikovať, či zodpovedá preferovanému manažérskemu štýlu a kultúre spoločnosti.

Pracovný štýl_ikona
Managerial style

Manažér obchodného tímu

Pre tých, ktorí vedú alebo majú viesť obchodné tímy.

Balíček mapuje osobnostné predpoklady pre úlohu manažéra, takisto ako preferenciu konkrétnych manažérskych štýlov. Sústreďuje sa aj na schopnosť asertívne sa presadzovať, pracovať so spätnou väzbou, nadväzovať a rozširovať siete kontaktov, pracovať s číslami a porozumieť im.

Dotazník komunikačního stylu – asertivity (WORK) – ikona
Managerial style

Projektový manažér

Balíček je určený pre tých, ktorí riadia alebo majú riadiť projektové tímy.

Mapuje osobnostné predpoklady pre zvládanie náročných a stresujúcich situácií, schopnosť robiť pohotovo rozhodnutia a presne vyhodnocovať rôzne informácie. Vďaka balíčku tiež zistíte, nakoľko je človek ochotný prijímať ťarchu zodpovednosti za riešenie aj výsledok bez toho, aby nutne bola pozícia sprevádzaná formálnym statusom či právomocami.

Team Leader

Pre tých, ktorí vedú alebo majú viesť menší tím výkonných pracovníkov.

Vďaka balíčku zistíte, nakoľko je človek motivovaný k vedeniu druhých a prijatiu právomocí a zodpovedností manažéra. Či má predpoklady zvládnuť náročnosť a stres vedúcej úlohy a nakoľko dokáže aj v záťaži uplatniť logiku a všímavosť voči podstatným detailom.

Obchodníci

Obchodník

Balíček je vhodný pre obchodníkov a kandidátov na obchodné pozície, od ktorých očakávate predovšetkým aktívnu akvizíciu.

Zisťuje motiváciu pre prácu obchodníka, asertivitu a komunikačné zručnosti a tiež emočnú inteligenciu dôležitú pre nadviazanie a rozvoj vzťahov so zákazníkmi.

Dotazník komunikačního stylu – asertivity (WORK) – ikona

Predajca po telefóne

Balíček je určený pre pozície v rámci call centra, ktorých hlavnou náplňou je predaj po telefóne.

Mapuje osobnostné predpoklady, motiváciu, schopnosť čeliť náročným situáciám aj schopnosť nenechať sa odbiť a ísť si za svojím cieľom.

Dotazník komunikačního stylu – asertivity (WORK) – ikona

Predajca

Balíček je určený pre predajcov a kandidátov na túto pozíciu.

Zisťuje osobnostné predpoklady, priebojnosť a asertivitu, rovnako ako motiváciu dôležitú pre prácu predajcu. Súčasťou je aj mapovanie preferencie hodnôt a firemnej kultúry tak, aby predajca do firmy skutočne zapadol.

Dotazník komunikačního stylu – asertivity (WORK) – ikona

Key Account

Balíček je určený pozíciám, ktorých náplňou je starostlivosť o klientov a rozvoj vzťahu s nimi vrátane upsellu.

Mapuje osobnostné predpoklady aj pracovný štýl. Okrem toho sa zameriava na zručnosti kľúčové pri komunikácii s klientmi, či už ide o asertivitu, alebo emočnú inteligenciu.

Pracovný štýl_ikona
Dotazník komunikačního stylu – asertivity (WORK) – ikona

Špecialisti

Pozície s dôrazom na tímovú spoluprácu

Balíček je primárne určený pre pozície, kde sa kladie veľký dôraz na spoluprácu a fungovanie v rámci tímu.

Zameriava sa na preferenciu tímových úloh, motiváciu aj predpoklady pre to „zapadnúť“ a byť súčasťou tímu, teda schopnosť a ochotu podporovať druhých a spoločný cieľ.

Pozície náročné na stres a odolnosť proti záťaži

Balíček je určený pre všetky pozície náročné na schopnosť čeliť vysokej záťaži a stresu.

Mapuje osobnostné predpoklady, odolnosť proti stresu a spôsoby, ako sa s ním ľudia vyrovnávajú. Zisťuje, nakoľko časový alebo informačný stres dopadá na výkon a schopnosť sa sústrediť. Mapuje pracovný štýl.

Pracovný štýl_ikona

Organizačno-administratívne pozície

Balíček je určený pre všetky pozície náročné na pozornosť, starostlivosť, schopnosť viesť agendu a byť podporou pre iných kolegov či tímy.

Okrem osobnostných predpokladov a pracovného štýlu zisťuje tiež motiváciu, schopnosť koncentrácie pri stále sa opakujúcich činnostiach a presnosť práce.

Pracovný štýl_ikona
Test pozornosti – ikona

Ekonomicko-účtovné pozície

Balíček je určený pre pozície, na ktorých je kľúčová práca s číslami, presnosť, štruktúrovanosť, systematickosť a schopnosť pracovať presne a bez chýb.

Okrem osobnostných predpokladov a pracovného štýlu zisťuje tiež numerickú inteligenciu aj schopnosť koncentrácie pri stále sa opakujúcich činnostiach, ktoré môžu byť náročné na udržanie pozornosti.

Pracovný štýl_ikona
Test pozornosti – ikona

Talenty

Zmapovanie potenciálu pre rôzne úlohy

Hľadáte talenty pre rôzne pozície? Potrebujete si zmapovať, pre čo majú ľudia najlepšie predpoklady? Zaoberáte sa kariérovým plánovaním a poradenstvom?

Zvoľte si tento univerzálny balíček mapujúci potenciál a výsledky porovnajte s pripravenými Job Matchingovými profilmi: Potenciál pre manažment, Potenciál pre obchod, Potenciál pre expertízu/analýzu, Potenciál pre kreativitu, Potenciál pre administráciu a Potenciál pre projekty.

Pracovný štýl_ikona

Dotazníky a testy

Všetko Dotazníky Výkonové testy

Multifaktorový osobnostný profil

Ponúka komplexný pohľad na hlavné rysy osobnosti. Prostredníctvom 32 dimenzií prehľadne ukazuje, ako človek pristupuje k druhým ľuďom, rieši problémy, ako sa rozhoduje a čo od neho môžete čakať v práci. Okrem osobnostného profilu ponúka aj odporúčania na ďalší rozvoj.

Kariérový kompas

Dotazník mapuje hlavných motivátorov človeka a tiež hovorí, s ktorými pracovnými rolami najviac ladí jeho motivácia.

Pracovný štýl_ikona

Pracovný štýl 

Detailne mapuje pracovný štýl človeka – či je pre neho typická rýchlosť alebo, naopak, starostlivosť, improvizácia alebo disciplinovanosť, či potrebuje voľnosť alebo istotu pravidiel a ďalšie dôležité informácie o tom, čo od neho môžete v práci čakať. Okrem prehľadného výstupu získate aj cenné rozvojové odporúčania.

Pracovný cyklus_ikona

Pracovný cyklus

Dotazník mapuje, čo je pre človeka typické z hľadiska pracovného cyklu, a môže inšpirovať, ako profil efektívnejšie využiť či na ktoré fázy pracovného cyklu sa pri riešení problému viac zamerať a zvýšiť tak pracovnú efektivitu. Okrem prehľadného výstupu získate aj cenné rozvojové odporúčania.

Dotazník zvládania záťaže – stresu

Mapuje typické reakcie na stres a ich užitočnosť pre vyriešenie situácie alebo pre duševnú pohodu človeka. Dotazník tiež ponúka veľa odporúčaní na posilnenie schopnosti zvládať stres.

Tímové roly

Dotazník mapuje, ktoré z 10 typických rolí v tíme človek aktuálne zastáva, aké sú ich prínosy aj riziká. Vďaka prepojeniu na Multifaktorový osobnostný profil navyše ukazuje, pre ktoré roly má človek najväčšie predpoklady a môže v nich teda excelovať.

Obchodný profil FULL

Dotazník je rozšírenou verziou dotazníka Obchodný profil QUICK a takisto mapuje 12 základných obchodných kompetencií kľúčových pre každého úspešného obchodníka. Mapuje nielen zručnosti a predpoklady pre ne, ale ukazuje aj priority pre ďalší rozvoj.

Obchodný profil QUICK

Dotazník mapuje 12 základných obchodných kompetencií kľúčových pre každého úspešného obchodníka. Sleduje jednotlivé zručnosti a ukazuje priority pre ďalší rozvoj.

Culture Fit

Mapuje vnútorné hodnoty a preferencie človeka vo vzťahu k firemnej kultúre či typu práce. Môže slúžiť aj ako ukazovateľ toho, nakoľko človek zapadne do danej firmy.

Dotaznik komunikačního stylu – asertivity (LIFE)

Dotazník komunikačného štýlu – asertivity (LIFE)

Meria celkovú mieru asertivity a jej štyri základné zložky, teda schopnosť presadiť sa, stáť si za svojím, pracovať so spätnou väzbou a nadväzovať a rozvíjať vzťahy s druhými. Na rozdiel od verzie WORK pracuje so situáciami v kontexte súkromného života, a je teda primárne určený na osobné poradenstvo alebo life coaching.

Dotazník komunikačního stylu – asertivity (WORK) – ikona

Dotazník komunikačného štýlu – asertivity (WORK)

Dotazník meria celkovú mieru asertivity aj jej štyri základné zložky, teda schopnosť presadiť sa, stáť si za svojím, pracovať so spätnou väzbou a nadväzovať a rozvíjať vzťahy s druhými. Dotazník na rozdiel od verzie LIFE pracuje so situáciami v kontexte pracovného života, a je teda primárne určený pre pracovné poradenstvo alebo výberové konania.

Managerial style

Manažérsky štýl QUICK

Mapuje aktuálne najviac zastúpené manažérske štýly človeka, v rámci akého tímu či prostredia sú efektívne aj kde zlyhávajú a prečo. Vďaka prepojeniu na Multifaktorový osobnostný profil identifikuje, pre ktorý štýl vedenia ľudí má človek najsilnejšie predpoklady.

Zdroje stresu

Dotazník je primárne určený na osobné poradenstvo. Mapuje stresorov, motivátorov aj tzv. salutorov tak v pracovnej oblasti, ako aj osobnom živote. Vďaka prepojeniu s Dotazníkom zvládania záťaže výstupmi ponúka cenné odporúčania pre prácu so stresom, prevenciu vyhorenia a celkovú životnú spokojnosť.

Test Emočnej inteligencie

Kombinuje testovú a dotazníkovú časť, vďaka čomu podrobne mapuje celé spektrum emočnej inteligencie a čiastkových zručností kľúčových pre mnoho profesií. Ponúka tiež užitočné odporúčania.

Verbálna zdatnosť

Verbálna zdatnosť

Test spadá do kategórie tzv. inteligenčných testov a mapuje predovšetkým verbálne schopnosti a predpoklady pre ich ďalší rozvoj. Zahŕňa štyri subtesty cielené na analýzu, zovšeobecnenie, chápanie pojmov a pohotovosť.

Abstraktné myslenie

Test spadá do kategórie tzv. inteligenčných testov a mapuje predovšetkým analytické a logické myslenie, teda schopnosť riešiť nové neznáme situácie bez predchádzajúcej praktickej skúsenosti alebo návodu.

Test pozornosti – ikona

Test pozornosti

Meria schopnosť koncentrácie najmä v situácii opakujúcich sa činností náročných na presnosť a pozornosť, ktoré vyžadujú mnoho jednoduchých, ale správnych rozhodnutí.

Press test

Meria myšlienkovú kapacitu a tzv. kognitívnu odolnosť, teda schopnosť robiť pohotové a správne rozhodnutia navzdory časovému tlaku a množstvu nesúrodých podnetov.

Numerický test

Spadá do kategórie tzv. inteligenčných testov a mapuje predovšetkým numerické schopnosti, teda schopnosť chápať čísla a vzťahy medzi nimi. Má dve časti, jednu mapujúcu všeobecnú schopnosť a druhú zameranú na aplikovanú prácu s číslami a praktické počtové operácie.

Referencie

Cenník

Ceny už od 250 Kč za dotazník, administratívne prostredie a tímové výstupy zadarmo. Platíte iba za skutočne pretestovaných respondentov! Môžete využiť aj zvýhodnené balíčky dotazníkov a testov. V prípade záujmu je možné dohodnúť takisto výhodné mesačné paušály.

Prejsť na cenník

Ukážky

Jasné a zrozumiteľné výstupy

Ihneď po vyplnení získate zrozumiteľné výstupné správy vr. interpretácií a rozvojových odporúčaní. Výstupy môžete sprístupniť aj účastníkom, čím im poskytujete cenný benefit.

Vyskúšať

Výstupné správy

Pozrite sa na ukážkové výstupné správy našich najobľúbenejších psychodiagnostických metód. Viac ukážok nájdete pri jednotlivých dotazníkoch a testoch. Metódy vieme zaistiť v akomkoľvek jazyku. Nenašli ste ten, ktorý práve potrebujete? Dajte nám vedieť a nebojte sa, radi pre vás jazykovú mutáciu zaistíme.

slovenčina čeština angličtina poľština nemčina francúzština bulharčina chorvátčina maďarčina ruština

Viac informácií

Unikátne metódy

Unikátne vyvíjané metódy pre reálne potreby pracovného trhu, s reálnymi merateľnými výsledkami 

Naši odborníci vo svojej praxi využívali celý rad existujúcich tradičných psychodiagnostických metód dostupných na trhu. Vždy však niečo chýbalo alebo, naopak, bolo niečoho veľa, preto sme sa rozhodli ísť cestou vlastného vývoja, ktorý presne nasadá na potreby reálnych klientov v reálnom pracovnom živote. Ctíme remeslo, všetky naše metódy spĺňajú prísne kritériá kvality podľa štandardov EFPA (European Federation of Psychologist’s Associations) a vďaka tímu skúsených psychológov ich neustále zdokonaľujeme a vyvíjame nové vrátane špecifických metód na mieru potrebám zákazníka. 

Zaujímajú vás metodológie a postupy vývoja našej Psychodiagnostiky? Pripravili sme pre vás manuál „Psychometrickej charakteristiky psychodiagnostických metód”, v ktorom nájdete súhrnné informácie o položkovej analýze, validite, reliabilite a normách všetkých dotazníkov a testov, ktoré sme v TCC online vyvinuli.

Psychodiagnostika TCC online – Jasné, úderné a súčasne precízne výstupy ihneď, vždy vrátane rozvojových odporúčaní

Jasné výstupy

Jasné, úderné a súčasne precízne výstupy ihneď, vždy vrátane rozvojových odporúčaní 

Výstupy vytvárame s vedomím, že sa v nich musí zorientovať každý. Na čo najmenej stranách nájdete všetko jasne, dynamicky a zrozumiteľne opísané. Graficky prehľadne znázornené profily sú sprevádzané zrozumiteľnou interpretáciou. Nasleduje zhrnutie hlavných informácií a tiež odporúčania na ďalší rozvoj, ktoré sú neoceniteľné pri plánovaní adaptácie či akéhokoľvek rozvoja. Na presnosti a súčasne prehľadnosti správ si zakladáme, rovnako ako na tom, že skutočne kvalitná Psychodiagnostika ponúka pestré kombinácie výsledných profilov a ľudí nezjednodušuje na zopár možných „výsledkov“. 

Pre všetkých

Riešenie vhodné pre top manažment aj výkonné pozície – metódy kombinujete podľa pozície a situácie

Či už hľadáte nového kolegu do top manažmentu spoločnosti, alebo špecialistu v akomkoľvek odvetví, naša Psychodiagnostika je vám k dispozícii. Niekedy potrebujete robustné riešenie, ktorým otestujete celú paletu predpokladov človeka, inokedy, naopak, stačí overiť len niektoré špecifické oblasti, ako je motivácia, súlad osobných hodnôt s vašou firemnou kultúrou alebo niečo iné. Náš systém vám automaticky pomôže poskladať zmysluplný a skutočne užitočný súbor testov a dotazníkov. V prípade potreby sú vždy k dispozícii aj naši odborníci, aby vám poradili.

Riešenie vhodné pre top manažment aj výkonné pozície – TCC online

Psychodiagnostika TCC online – Tímové výstupy na zmapovanie potenciálu a rizík tímov aj celých organizácií

Tímové výstupy

Tímové výstupy na zmapovanie potenciálu a rizík tímov aj celých organizácií

Vďaka tímovým výstupom ihneď vidíte, ako je tím zložený, aké profily v ňom prevládajú alebo, naopak, chýbajú. Či ladí nastavenie manažéra s tímom alebo kde by mohli vznikať úzke miesta v komunikácii či spolupráci. Ľahko si môžete urobiť náhľad na celú firmu či organizáciu. Sami si v systéme tímové reporty vytvárate podľa potreby, či už anonymné, alebo menovité, členom môžete priraďovať rôzne farby pre prehľadnejšiu prácu s výstupmi. S tímovými reportmi dokážete ešte lepšie zacieliť nábor nových členov tímu. Takisto môžete skvele obohatiť rozvojové aktivity, workshopy či offsite meetingy svojich kolegov. 

Prepojenie metód

Vzájomne prepojené metódy pre hlbší náhľad „predpoklady vs. realita“

Vďaka sofistikovanej konštrukcii sú niektoré psychodiagnostické metódy medzi sebou prepojené a vy tak máte ihneď cenné podklady o tom, ako sa osobnostné predpoklady stretávajú či míňajú s reálne uplatňovanými štýlmi spolupráce či vedenia druhých. Manažér tak získa náhľad do toho, aké manažérske štýly aktuálne najviac uplatňuje, ale tiež pre ktoré má najväčšie predpoklady. Obdobne každý člen tímu môže ľahko nahliadnuť, či tímové roly, ktoré aktuálne skutočne najviac zaujíma, zodpovedajú jeho predpokladom alebo či má potenciál viac zaujímať roly iné.

Job Matching – TCC online – plánovaní kariérnych ciest či identifikácii najväčších talentov človeka

Job Matching

Funkcia Job Matching a ďalšie analýzy pre dátovo podložené rozhodovanie o výbere či kariérnych cestách

Ak máte občas pocit, že by ste potrebovali niektorých ľudí naklonovať, pretože sú na danej pozícii zásahom do čierneho, nástroj Job Matching vám môže zásadne pomôcť. Takisto môže Job Matching pomôcť pri plánovaní kariérnych ciest či identifikácii najväčších talentov človeka. Nejde o žiadny dotazník či test, ale nadstavbovú funkciu nášho systému, ktorú získavate automaticky zadarmo pri otvorení účtu. Ihneď je vám k dispozícii knižnica profilov, takisto si môžete Job Matchingové profily tvoriť aj vy sami podľa potreby alebo pre efektívne nastavenie využiť našich odborníkov. Vďaka Job Matchingu ľahko a prehľadne viete, ktorý z kandidátov sa z pohľadu osobnostných predpokladov na obsadzovanú pozíciu hodí viac a ktorý menej. Job Matching môžete nastaviť aj kompetenčne a mať tak prehľad, pre ktoré kompetencie má človek väčšie či menšie predpoklady. Job Matching skvele poslúži aj pri úvahách o ďalšom rozvoji a kariérnom smerovaní, prehľadne totiž dokáže ponúknuť odpovede na to, smerom k akej role má človek najväčšie predpoklady, či napr. k role manažéra, obchodníka, administratívneho pracovníka, alebo kreatívca. 

Došli ste až sem? Tak už máte len 2 možnosti: VYSKÚŠAŤ KONTAKTOVAŤ NÁS

© 2024 All rights reserved. TCC online s.r.o.